Panaszkezelési Szabályzat

Problémamegoldáson dolgozik, vagy meghibásodott a tőlünk vásárolt áru? Sajnos minden óvintézkedésünk ellenére ez néha megtörténhet. Az árunkra 2 év jótállást nyújtunk. Igyekszünk a panaszt a lehető leggyorsabban és az Ön maximális megelégedésére kezelni.

Eljárás panasz esetén

Kérjük, először vegye fel velünk a kapcsolatot az info@armodd.hu e-mail címen. Ismertesse panasza okát vagy írja le a hibát.

Amint válaszoltunk, kérjük (hacsak nem rendelkezünk másként), hogy (a szállítási sérülések elkerülése érdekében) csomagolja be gondosan az árut, és küldje el az alábbi címre. Helyezze a dobozba a vásárlást igazoló bizonylatot és egy kitöltött panaszbejelentő űrlap. Az árut mindig hiánytalanul, tartozékokkal együtt küldje el. Kérjük, ne küldjön árut utánvéttel, nem vehetjük át.

Panaszbenyújtási cím:

EXPANDECO – Armodd
FLK - Magyar Posta
Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18
2151 Fót
Magyarország

Tel.: +36 1 234 4593

Panaszkezelési Szabályzat

A Panaszkezelési eljárás az eladó SMARTOMAT s.r.o. gazdasági társaság (a továbbiakban: "eladó", KSH-azonosító: 05200342, székhely: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec) www.smartomat.cz címen üzemeltetett webáruháza Általános Üzleti Feltételeinek szerves részét képezi, és az eladótól vásárolt árukkal kapcsolatos reklamációkkal kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

1. Bevezető rendelkezések

Hibás teljesítésekből eredő jogait (a továbbiakban "panaszok") a vásárlónak a mindig a jelen Panaszkezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell gyakorolnia. A jelen Panaszkezelési Szabályzat által nem szabályozott kérdésekre a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Az eladó megfelelő módon megismerteti a vásárlót a jelen Panaszkezelési Szabályzattal, majd a vásárló kérésére azt szöveges formában bocsátja a vásárló rendelkezésére. Jelen Panaszkezelési Szabályzat megfelel a 89/2012 Tt. sz. Polgári törvénykönyvnek, valamint a fogyasztóvédelemről szóló hatályos szerkesztésű 634/1992 Tt. sz. törvénynek.

Az eladó az alábbi esetekben nem felel a hibákért:

 • használt árucikk esetén a vásárló általi átvétel pillanatában már fennálló hiba miatti elhasználódás vagy kopás,
 • a hibát standard használatból eredő kopás vagy a termék jellege (pl. a hasznos élettartam lejárta) okozta,
 • a hibát a vásárló okozza, és azt a nem rendeltetésszerű használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, a vásárló beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta,
 • a hibát az eladó által nem befolyásolható külső esemény okozta.

Nem indokolt a panasz mindazon esetekben, amikor a hiba vagy a kár keletkezésének oka:

 • bizonyítottan a termék nem rendeltetésszerű használata (pl. a használati utasítással vagy a termék csomagolásán található utasításokkal ellentétes használat, a termék használatának általánosan ismert szabályokkal ellentétes használata, nem megfelelő tápfeszültséggel működtetés, nem engedélyezett áramforráshoz csatlakoztatás), vagy a felhasználó egyéb helytelen magatartása;
 • bizonyítottan a készülékbe való beavatkozás, természeti katasztrófa, a termék mechanikai sérülése, vagy ha a termék plombával volt ellátva, és e plombák megsérültek vagy eltávolították őket;

2. Panaszbejelentés

A vásárló a reklamációt az EXPANDECO – Armodd, East Gate Business park B1 - Magyar Posta, 2151 Fót, Magyarország visszaküldési pontra való elküldésével nyújthatja be.

A vásárló köteles bizonyítani, hogy megilleti a panaszérvényesítési jog, azaz különösen köteles igazolni a vásárlás időpontját, amihez be kell mutatnia az adásvételt igazoló dokumentumot, az eladó jótállási jegyét, illetve más hitelt érdemlő módon igazolhatja azt. A vásárló nem jogosult olyan hibára hivatkozni, amelyet már korábban kifogásoltak, és arra a vételárból ésszerű árengedményt adtak. A vásárló köteles a panaszában megadni az elérhetőségi adatait, különösen azt a pontos címet, ahová a terméket az eladó küldi. Ha a szavatossággal kapcsolatos jogok gyakorlása jelentős nehézségeket okozna a fogyasztónak, különösen azért, mert a terméket nem lehet a szokásos módon a panaszérvényesítési helyre szállítani, vagy az áru beszerelésre került, esetleg ingatlan részét képezi, az eladó a vásárlóval egyetértésben a helyszínen vagy más módon maga értékeli a hibát. Ilyen esetben a felek kötelesek egymással kölcsönösen együttműködni.

3. Az eladó felelőssége

Áruértékesítés esetén az eladó felel azért, hogy az áru megfeleljen a megadott minőségi, mennyiségi, méret- és súlykövetelményeknek. Az áruknak hibátlanoknak kell lenniük, és meg kell felelniük a műszaki szabványoknak.

4. Szavatosság és jótállási idő

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Amennyiben a hiba az átvételétől számított 6 hónapon belül jelentkezik, mindaddig úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, amíg bizonyításra nem került ennek ellenkezője.

A hibákkal kapcsolatban a vásárlót megilletik a Panaszkezelési Szabályzat jelen cikke szerinti jogok. A Vásárló jogosult arra, hogy új, hibátlan áru leszállítását kérje, kivéve azon eseteket, amikor ez a hiba jellegéből fakadóan nem ésszerű követelmény. Ha a hiba kizárólag az áru bizonyos részeit érinti, a vásárló csak e részek cseréjét kérheti. Amennyiben azonban a hiba jellegéből adódóan ez túlzottnak minősülő elvárás, különösen ha a hiba haladéktalanul helyrehozható, a vásárló a hiba térítésmentes megszüntetésére jogosult (lásd a 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv 2169. §).

5. Az eladó nem felel

 • hiba miatt kedvezményes áron értékesített áru esetén az áru kedvezményes árát indokló hibáért,
 • elhasználódás esetén a standard használat okozta kopásért,
 • használt árucikk esetén azon hiba miatti elhasználódásért vagy kopásért, amellyel az a vásárló általi átvétel pillanatában már rendelkezett,

A termék szakszerűtlen összeszerelése vagy egyéb szakszerűtlen üzembe helyezése által okozott hiba a termék hibájának minősül, ha az összeszerelés vagy üzembe helyezés(t):

 • az adásvételi szerződésben került meghatározásra, és azt az eladó vagy az eladó felelőssége mellett más személy végezte el,
 • az ügyfél hajtotta végre, és a hiba az összeszerelési vagy üzembe helyezési útmutatóban szereplő helytelen utasítások következtében merült fel.

Panaszkezelési szempontból speciális termékeknek minősülnek az ISO 13406-2 szabvány bizonyos rendelkezéseinek kötelezően megfelelő LCD-monitorok és televíziók. Azaz csak az olyan LCD-monitorok vagy televíziók képezhetik panasz tárgyát, amelyeken a hiba három vagy több színes pixelnél (képernyőpontnál) esetleg hat vagy több nem működő alpixelnél jelentkezett.

A jótállási idő 2 év. Használt áru vásárlása esetén a hibás teljesítésből következő való jog gyakorlására nyitva álló határidő huszonnégy hónap. Ez nem vonatkozik mindazon esetekre, amikor a felek ezt az időtartamot használt áruk vásárlása esetén a törvényes időtartam felére csökkentették.

A jótállási idő számítása az áru vásárló általi kézhezvételével kezdődik. Ha a vásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozónak kell üzembe helyeznie, a jótállási idő csak a termék üzembe helyezésének időpontjától kezdődik, feltéve, hogy a vásárló a termék átvételétől számított három héten belül megrendelte az üzembe helyezést, és biztosította a szolgáltatás megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükséges együttműködést. A jótállási idő kezdete tehát csak akkor tolódik ki, ha a fenti feltételek mindegyike teljesült. Ha ezek közül bármelyik nem teljesült, a jótállási idő a termék átvételének időpontjával kezdődik.

A termékfelelősséggel kapcsolatos jogok érvényesítésétől a javítás lezárását követő, ügyfél általi áruátvételig terjedő időtartam nem kerül beszámításra a jótállási időbe (lásd a 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvény 1922. §).

Az eladó köteles az ügyfél számára igazolást kiállítani arról, hogy mikor érvényesítette panaszát, valamint az elvégzett javításról és annak időtartamáról.

6. Panaszérvényesítési határidő

Az árura a jótállási időn belül nyújtott jótállással kapcsolatos jogok az érvényüket veszítik, amennyiben a jótállási időn belül nem kerül sor ezek érvényesítésére.

Az eladó vagy az általa megbízott dolgozó a panaszról haladéktalanul, bonyolultabb esetekben pedig legkésőbb három munkanapon belül kötelesek dönteni, és a döntésükről az ügyfelet e-mailben értesíteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra az áruhiba szakszerű elbírálásához szükséges időtartam (lásd a fogyasztóvédelmi törvény 19. §-át). A panaszkezelésre rendelkezésre álló időtartam számítása leáll abban az esetben, ha az eladó nem kapta meg a panasz sikeres kezeléséhez szükséges valamennyi információt és anyagot (áru részek, egyéb anyagok, stb.). Az eladó köteles a vásárlótól a lehető legrövidebb időn belül lekérni a hiányzó információkat, anyagokat. A szóban forgó időtartam számítása a lekéréstől a kértek vásárló általi átadásáig leáll. Ha az eladó és az ügyfél nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni. A panaszos ügy lezárására rendelkezésére álló határidő eredménytelen eltelte esetén a ügyfelet azonos jogok illetik meg, mintha olyan hibáról lenne szó, amely nem hozható helyre. A panasz rendezésére rendelkezésre álló határidő számítása a keresetlevél benyújtását követő nappal kezdődik (a 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv 605. §-a szerint). Az eladó vállalja, hogy a panasz rendezéséről annak kézhezvételtől számított 30 napon belül e-mailben tájékoztatja a vásárlót.

A vásárló az eladónál érdeklődhet a panasz eredményéről. Az eladó nem vállal felelősséget a reklamációs eljárás keretén belül átvett tárgy részét képező HD-, memória- vagy egyéb adathordozókon tárolt vásárlói adatokért és információkért, illetve azok esetleges elvesztéséért.

7. Átvételi minőség

Az eladó kijelenti, hogy az árut a vásárlónak a Polgári Törvénykönyv 2161. §-ának rendelkezései szerint szállítja, azaz:

 • az áru az eladó és a vásárló között megkötésre került megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor az eladó vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a vásárló által az áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,
 • az áru alkalmas az eladó által feltüntetett, vagy az áru jellegéből általános jelleggel következő használatra,
 • az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek.

Ha az áru a vásárló általi átvételkor nem felel meg a fenti követelményeknek, a vásárlónak joga van új, hibátlan áru szállítására, kivéve, ha ez a termék jellege miatt ésszerűtlen megoldásnak minősülne. Ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a vásárló csak az adott rész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől, és kérheti a vételár teljes visszatérítését. Amennyiben azonban a hiba jellegéből adódóan ez túlzottnak minősülő elvárás, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül helyrehozható, a vásárló a hiba térítésmentes megszüntetésére jogosult.

Ha a vásárló nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru leszállítására, alkatrészcserére vagy az áru megjavíttatására vonatkozó jogát, mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból. A vásárló abban az esetben is jogosult mértékarányos kedvezményre, ha az eladó nem képes a számára új, hibátlan árut leszállítani, kicserélni az alkatrészt vagy megjavítani az árut, továbbá abban az esetben, ha az eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a vásárló esetében jelentős nehézségeket okozna.

Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

8. Hibákból eredő szavatossági jogok

Ha a hiba orvosolható, az mindig kevésbé súlyos szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben a vásárlónak joga van a hiba kijavításával vagy az áru kicserélésével orvosoltatni a hibát, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen.

Ha a hiba a termék javításával nem szüntethető meg, a vásárló új, hibátlan termék leszállítására jogosult. Ha a hiba nem hárítható el sem a termék kijavításával, sem egy új, hibátlan termék leszállításával, a vásárlónak joga van az árból ésszerű árengedményre vagy a szerződéstől való elállásra.

Amennyiben az eladó arról értesíti a vásárlót, hogy nem szünteti meg ésszerű határidőn belül a hibát, vagy hogy a hibát nem kívánja helyrehozni, a vásárló a hiba helyrehozása helyett mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. A kiválasztott módozatot a vásárló az eladó jóváhagyása nélkül nem módosíthatja.

A vásárló nem állhat el a szerződéstől, illetve nem követelheti új termék szállítását, ha a terméket nem tudja ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni, mint ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik a 89/2012 Tt. sz. törvény 2110. §-ában említett esetekre.

A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló maga okozta.

Amennyiben az áru olyan hibát tartalmaz, amely kötelezi az eladót, és amennyiben kedvezményes áron kínált, vagy használt áruról van szó, a vásárló az áru cseréje helyett értékarányos kedvezményre jogosult.

A vásárlónak joga van új termék szállítására, alkatrész cseréjére, ésszerű árengedményre a termék árából vagy a szerződéstől való elállásra akkor is, ha a termék a javítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagy száma miatt nem használható rendeltetésszerűen.

Ismételten előforduló hibáról akkor beszélünk, ha ugyanaz a hiba, amelyet a jótállási időszak alatt már legalább kétszer kijavítottak, ismét megjelenik. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék az előző javítás után a korábban bejelentett hibától eltérő hibát mutat.

Az árut akkor jellemzi nagyobb számú hiba, ha a panaszbenyújtás időpontjában legalább három eltávolítható hiba jellemzi.

10. Az ügyfél együttműködése

Az ügyfél köteles haladéktalanul minden segítséget megadni az eladónak a panaszolt hiba meglétének ellenőrzéséhez és elhárításához (beleértve a termék szükséges vizsgálatát vagy szétszerelését).

A vásárló köteles a terméket hiánytalanul átadni az eladónak. Abban az esetben, ha a terméket nem hiánytalanul adja át, miközben a panaszolt hiba előfordulásának megállapításához és/vagy kiküszöböléséhez elengedhetetlen a termék hiánytalansága, a panasz rendezéséhez rendelkezésre álló határidő számítása csak a hiányzó részek leszállításával kezdődik.

A vásárló különösen köteles a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai elveknek megfelelően tisztán átadni a terméket, beleértve annak minden alkatrészét és tartozékát is, lehetővé téve ezáltal az ellenőrzést és a hiba eltávolítását.

11. A javított áru visszaküldése

Az eladó a terméket a vásárló azon címére küldi, amelyet a vásárló a hibaigénylésében megadott.

12. Reklamációs költségek és vitarendezés

Ha a panasz jogosnak bizonyul, a vásárló az őt megillető jog gyakorlása során ésszerűen felmerült költségeinek megtérítésére jogosult.

Amennyiben az eladó indokolatlanként elutasítja a benyújtott panaszt, a vásárló, vagy az eladóval egyetértésben mindkét fél kapcsolatba léphet egy igazságügyi szakértővel, és kérheti a hiba független szakmai véleményezését.

Ha a vásárló és az eladó között nincs megállapodás, a vásárló az illetékes bírósághoz fordulhat.

13. Záró rendelkezések

Jelen Panaszkezelési Szabályzat hatályba lépésének napja 2022.01.01.

 

Visszatérések és reklamációk

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz