Adatvédelmi Szabályzat

I. Bevezető rendelkezések

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja értelmében a személyes adatok kezelője a SMARTOMAT s.r.o., KSH-azonosító: 05200342, székhelye: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság (a továbbiakban: "adatkezelő").
 2. Az adatkezelő kapcsolattartási adatai:

cím: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Cseh Köztársaság

email: info@armodd.hu

 1. Személyes adatok alatt a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre utaló összes információ értendő; beazonosítható természetes személynek minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen bizonyos személyazonosító elemre, például névre, személyazonosító számra, helymeghatározó adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy, illetve több különleges testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra hivatkozva beazonosítható.
 2. Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi biztost.

 

II. A feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg, illetve amelyekre az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján tett szert.
 2. Az adatkezelő az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR a 6. § (1) bek. b) pontja alapján,
 • az adatkezelő közvetlen marketing szolgáltatással kapcsolatos jogos érdeke (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk (1) bek. f) betűje értelmében,
 • az Ön hozzájárulása az adatok közvetlen marketing szolgáltatás (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) céljával történő feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bek. a) betűje, valamint az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény 7. § (2) bek. szerint.
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja
 • az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor annak sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok átadására van szükség (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, megadásuk nélkül nincs mód sem a szerződés megkötésére, sem annak adatkezelő általi teljesítésére,
 • üzleti tájékoztatók küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az adatkezelő részéről nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra. Kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV. Adattárolás időtartama

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat
 • az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból következő jogok és kötelességek, valamint a szóban forgó szerződéses viszonyokból következő igények érvényesítéséhez (a szerződés megszűnését követően 15 évig), és a könyvelés vezetéséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi meg,
 • a személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásig, legfeljebb 15 éven át őrzi meg, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor.
 1. A személyes adatok megőrzési időtartamának lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V. Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. Az ügyféladatok címzettjei
 • a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vevő,
 • a webáruház (Shoptet) üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat nyújtó,
 • marketingszolgáltatások nyújtó személyek.
 1. Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatok harmadik (EU-n kívüli) országba, vagy nemzetközi szervezetnek történő átadása.

 

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR feltételei szerint Önnek joga van
 • a GDPR 15. cikke értelmében hozzáférni saját személyes adataihoz,
 • a GDPR 16. cikke értelmében személyes adatai kijavítását, esetleg a személyes adatai feldolgozásának GDPR 18. cikke szerinti korlátozását,
 • vagy a személyes adatai GDPR 17. cikke szerinti törlését kérni, továbbá
 • joga van a GDPR 21. cikke értelmében kifogást emelni személyes adatai feldolgozásával szemben, és
 • a GDPR 20. cikke értelmében az adatok hordozhatóságára jogosult, illetve
 • megilleti az adatkezeléshez való hozzájárulás írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő e-mail címére megküldött visszavonásának jelen feltételek III. cikke szerinti joga.
 1. Továbbá a fentieken túl panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatósághoz abban az esetben, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes jogai védelmére vonatkozó jogait.

 

VII. Adatvédelem biztosításának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden tőle megalapozottan elvárható műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
 2. Az adatkezelő megtett minden szükséges műszaki intézkedést az adattároló eszközök, valamint az írott formába foglal személyes adatok tárolására szolgáló helyek védelme érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

 

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelőlap elküldésével Ön megerősíti azt a tényt, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
 2. Ön a regisztrációs űrlapon található hozzájárulás bejelölésével elfogadja a jelen feltételeket. Hozzájárulása bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
 3. Az adatkezelő jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az Ön adatkezelőnek megadott e-mail címére.

 

Jelen Szabályzat 2022.01.01-jén lép hatályba.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz